banner-wykładowca

2011-05-10 11;36;22

Zapraszam Państwa do skorzystania z mojego wieloletniego doświadczenia akademickiego (np. w zakresie prowadzenia specjalistycznych szkoleń czy sporządzania opinii i ekspertyz prawnych).

Jestem:

 • doktorem nauk prawnych,
 • adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

PUBLIKACJE:

KSIĄŻKI:

   1. ksiazka5Artur Biłgorajski, Prawo konstytucyjne i ustrój organów ochrony prawnej dla praktyków. Objaśnienia, wzory pism, kazusy i pytania, Wolters Kluwer Polska – LEX, Warszawa 2013, ss. 200, ISBN: 978-83-264-4131-8.
    SPIS TREŚCI: http://www.profinfo.pl/img/401/pdf40276554_4.pdf.
   2. ksiazka4 Artur Biłgorajski, Granice wolności wypowiedzi. Studium konstytucyjne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, ss. 336, ISBN: 978-83-7666-188-9.
   3. ksiazka3 Artur Biłgorajski (red.), Wolność wypowiedzi i jej granice. Analiza wybranych zagadnień, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 240, ISBN: 978-83-8012-320-5.
    SPIS TREŚCI: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/wolnosc_wypowiedzi_czw_st.pdf.
   4. ksiazka2 Artur Biłgorajski (red.), Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, ss. 390, ISBN: 978-83-264-8106-2.
    SPIS TREŚCI: https://www.profinfo.pl/img/401/pdf40447272_4.pdf.
   5. ksiazka1 Artur Biłgorajski(red.), Wolność wypowiedzi versus wolność religijna. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa  2015, ss. 318, ISBN: 978-83-255-8037-7.
    SPIS TREŚCI: https://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/13765-spis.pdf.
   6. kodeks Artur Biłgorajski (red.), Kodeks wyborczy. Komentarz. T 1: Komentarz do artykułów 1-151, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 288, ISBN: 978-83-226-3186-7.
   7. granice_wolnosci_oklArtur Biłgorajski, Granice wolności wypowiedzi rzeczoznawcy majątkowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 162, ISBN: 978-83-226-3296-3.
   8. konstytucyjna_wolnosc_badan_oklAnna Chorążewska, Artur Biłgorajski, Konstytucyjna wolność badań naukowych a ochrona pracy naukowej. Studium przypadków z nauk ścisłych eksperymentalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 256, ISBN: 978-83-226-3562-9.


ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH:

    1. Artur Biłgorajski, Glosa do art. 99 ust. 3 Konstytucji RP, [w:] M. Paździor, B. Szmulik (red.), Wybrane aspekty parlamentaryzmu zracjonalizowanego, Lublin 2011, s. 181-188, ISBN: 978-83-62074-42-1.
    2. Artur Biłgorajski, Przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w międzynarodowym i europejskim prawie praw człowieka. Wybrane zagadnienia, [w:] A. Gomóła, M. Kądziela (red.), Bezpieczny świat wielu kultur i narodów. Przewodnik dla nauczycieli, Będzin 2011, s. 51-65, ISBN: 978-83-930226-3-2.
     TREŚĆ: http://www.comenius.org.pl/sites/comenius/files/pg_pprwu/395/bezpieczny-swiat-ebook.pdf.
    3. Artur Biłgorajski, Centralny Zarząd Służby Więziennej, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Administracja publiczna. Tom 1. Ustrój administracji państwowej centralnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 1094-1121, ISBN: 978-83-255-3474-5.
     SPIS TREŚCI: http://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/adm-spis.pdf.
    4. Artur Biłgorajski, Komendant Główny Policji, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.),Administracja publiczna. Tom 1. Ustrój administracji państwowej centralnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 1471-1501.
    5. Artur Biłgorajski, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Administracja publiczna. Tom 1. Ustrój administracji państwowej centralnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 1579-1603.
    6. Artur Biłgorajski, Komendant wojewódzki Policji, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Administracja publiczna. Tom 2. Ustrój administracji państwowej terenowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 183-208, ISBN: 978-83-255-4292-4.
    7. Artur Biłgorajski, Komendant powiatowy (miejski) Policji, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Administracja publiczna. Tom 2. Ustrój administracji państwowej terenowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 209-228.
    8. Artur Biłgorajski, Źródła prawa, [w:] Ryszard M. Małajny (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 25-87, ISBN: 978-83-255-5267-1.
     SPIS TREŚCI: http://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/polskie_prawo_konstytucyjne_spis.pdf.
    9. Artur Biłgorajski, Organy kontroli państwowej, [w:] Ryszard M. Małajny (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 653-681.
    10. Artur Biłgorajski, Stany nadzwyczajne, [w:] Ryszard M. Małajny (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 719-746.
    11. Artur Biłgorajski, Prawda jako granica wolności wypowiedzi na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego. Przyczynek do dyskusji, [w:] J. Świeczkowski (red.), Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi. Księga Jubileuszowa Sędziego Doktora Zbigniewa Szczurka, Gdańsk 2014, s. 53-71, ISBN: 978-83-86820-51-1.
    12. Artur Biłgorajski, Granice wolności wypowiedzi czy wolność wypowiedzi ponad granicami? Kilka uwag na temat zakresu wolności wypowiedzi w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] A. Biłgorajski (red.), Wolność wypowiedzi i jej granice. Analiza wybranych zagadnień, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 9-33.
    13. Artur Biłgorajski, Konstytucyjny zakaz cenzury prewencyjnej. Przyczynek do dyskusji, [w:] A. Biłgorajski (red.), Wolność wypowiedzi i jej granice. Analiza wybranych zagadnień, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 48-86.
    14. Artur Biłgorajski, Granice wolności czy wolność ponad granicami? Kilka uwag na temat koncepcji wolności jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., [w:] A. Kalisz (red.), Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia– TOM I, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2015, s. 217-222, ISBN: 978-83-64788-03-1.
     SPIS TREŚCI: http://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Spis%20tresci/Nowosci/Kalisz%20T%201%20spis.pdf.
    15. Artur Biłgorajski, Oscylowanie na osi restrykcyjność – liberalizacja, czyli kilka refleksji na temat prawnych granic wolności wypowiedzi w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] A. Kalisz (red.),Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia – TOM II, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2015, s. 45-51, ISBN: 978-83-64788-04-8.
     SPIS TREŚCI: http://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Spis%20tresci/Nowosci/Kalisz_T2_spis.pdf.
    16. Artur Biłgorajski (współautor: Grzegorz Tyrka), Kilka uwag na temat granic wolności wypowiedzi przedstawicieli prawniczych zawodów zaufania publicznego, [w:] Artur Biłgorajski (red.),Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 21-55.
    17. Artur Biłgorajski, Granice wolności wypowiedzi doradcy podatkowego, [w:] Artur Biłgorajski (red.), Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych, LEX a Wolters Kluwer business , Warszawa 2015, s. 183-199.
    18. Artur Biłgorajski, Granice wolności wypowiedzi asystenta prokuratora, [w:] Artur Biłgorajski (red.), Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 300-314.
    19. Artur Biłgorajski (współautor: Damian Malinowski), Alicja Tysiąc versus „Gość Niedzielny” – studium przypadku, [w:]  A. Biłgorajski (red.), Wolność wypowiedzi versus wolność religijna. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 175-204.
    20. Artur Biłgorajski (współautor: Damian Malinowski), Obecność symboli religijnych w budynkach publicznych. Kilka uwag na kanwie wyroków ETPC w sprawie Lautsi przeciwko Włochom, [w:]  A. Biłgorajski (red.), Wolność wypowiedzi versus wolność religijna. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 205-220.
    21. Artur Biłgorajski (współautor: Mariusz Śladkowski), Rozpoznanie skargi konstytucyjnej przez Trybunał Konstytucyjny, [w:] K. Urbaniak (red.), Skarga konstytucyjna. Zagadnienia teorii i praktyki, Poznań 2015, s. 155-212,  ISBN: 978-83-64864-45-2.
     SPIS TREŚCI: http://www.wni.com.pl/images/spisy/skarga%20spis%20tresci.pdf.
    22. Artur Biłgorajski, Wolność jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Definicja i potoczne intuicje, [w:] M. Grzesik-Kulesza, G. Pastuszko, Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – perspektywa praw jednostki, Rzeszów 2017, s. 17-36.
    23. Artur Biłgorajski, Uwagi wprowadzające, [w:] A. Biłgorajski (red.), Kodeks wyborczy. Komentarz. T 1: Komentarz do artykułów 1-151, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 11-18, ISBN: 978-83-226-3186-7.
    24. Artur BiłgorajskiKomentarz do art. 1-53, [w:] A. Biłgorajski (red.), Kodeks wyborczy. Komentarz. T 1: Komentarz do artykułów 1-151, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 25-132, ISBN: 978-83-226-3186-7.
    25. Artur Biłgorajski, Konstytucyjna wolność badań naukowych, [w:] Anna Chorążewska, Artur Biłgorajski, Konstytucyjna wolność badań naukowych a ochrona pracy naukowej. Studium przypadków z nauk ścisłych eksperymentalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 17-77, ISBN: 978-83-226-3562-9.

ARTYKUŁY:

    1. Artur Biłgorajski, Zasady z Yogyakarta dotyczące stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w odniesieniu do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” 2008, Nr 11, s. 152-171.
    2. Artur Biłgorajski, Prawda jako granica wolności wypowiedzi w toku kampanii wyborczej (referendalnej), „Przegląd Sejmowy” 2009, Nr 6, s. 236-254.
     TREŚĆ: http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/FA4F4FB671D6874CC12579370043F905/%24File/ps95.pdf.
    3. Artur Biłgorajski, Kilka uwag na temat Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” 2009, Nr 12, s. 94-111.
     TREŚĆ: http://www.humanrights.com.pl/HZN12.pdf.
    4. Artur Biłgorajski, Prawda jako granica wolności wypowiedzi na gruncie polskiego systemu prawa. Wybrane zagadnienia, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” 2010, Nr 13, s. 84-103.
     TREŚĆ: http://www.humanrights.com.pl/HZN13.pdf.
    5. Artur Biłgorajski, Recepcja standardów strasburskich dotyczących podmiotowych granic wolności wypowiedzi w Polsce, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, Nr 1, s. 235-250.
     oraz pod tytułem: Oddziaływanie standardów strasburskich dotyczących podmiotowych granic wolności wypowiedzi na polski porządek prawny.
     TREŚĆ: http://www.marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/ppk5/12.pdf.
    6. Artur Biłgorajski, Doktryna wolnego rynku idei. Geneza, ewolucja i praktyczne zastosowanie, „Z dziejów prawa” 2011, Tom IV (12), s. 111-134.
     TREŚĆ: http://www.zdziejowprawa.pl/flash/t1406.pdf.
    7. Artur Biłgorajski, Skarga konstytucyjna, „Edukacja Prawnicza” 2012, Nr 4, s. 25-34.
    8. Artur Biłgorajski, Wolność wypowiedzi vs. wolność religijna. Wybrane zagadnienia, „Studia Politologiczne” 2012, Nr 23 (Problemy polityki wyznaniowej, red. J. Szymanek, J. Zaleśny), s. 95-120.
    9. Artur Biłgorajski, Instytucja mediacji w kontekście konstytucyjnego prawa jednostki do rozpatrzenia jej sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, „ADR Arbitraż i Mediacja”, nr 1/2014, s. 5-16.
    10. Artur Biłgorajski, Posiadanie praw publicznych oraz posiadanie praw wyborczych jako przesłanki czynnego prawa wyborczego w RP, „Polityka i Społeczeństwo” nr 3 (13) / 2015, s. 5-18, ISSN: 1732-9639, DOI: 10.15584/polispol.2015.3.1.
     TREŚĆ: http://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/1261/1-bi%C5%82gorajski-posiadanie.pdf?sequence=1.

HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE: 

    1. Artur Biłgorajski, Prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej niezgodnym z prawem działaniem organu władzy publicznej, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 268-270, ISBN: 978-83-64556-05-0.
    2. Artur Biłgorajski, Samorząd gospodarczy, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 337, ISBN: 978-83-64556-05-0.
    3. Artur Biłgorajski, Samorząd innego rodzaju, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 337-338, ISBN: 978-83-64556-05-0.
    4. Artur Biłgorajski, Samorząd zawodowy, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 340-342, ISBN: 978-83-64556-05-0.
    5. Artur Biłgorajski, Samorządy zawodowe zawodów o charakterze służby publicznej, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 342, ISBN: 978-83-64556-05-0.
    6. Artur Biłgorajski, Samorządy zawodowe zawodów wolnych, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 342, ISBN: 978-83-64556-05-0.
    7. Artur Biłgorajski, Samorządy zawodowe zawodów zaufania publicznego, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 342-343, ISBN: 978-83-64556-05-0.
    8. Artur Biłgorajski, Zawody zaufania publicznego o charakterze prawniczym, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 508, ISBN: 978-83-64556-05-0.
    9. Artur Biłgorajski, Zawód regulowany, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 509, ISBN: 978-83-64556-05-0.
    10. Artur Biłgorajski, Zawód wolny, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 509, ISBN: 978-83-64556-05-0.
    11. Artur Biłgorajski, Zawód zaufania publicznego, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 509-511, ISBN: 978-83-64556-05-0.
    12. Artur Biłgorajski, Europejskie prawo, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 145, ISBN: 978-83-65139-74-0.
    13. Artur Biłgorajski, Gałęzie prawa, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 159, ISBN: 978-83-65139-74-0.
    14. Artur Biłgorajski, Kodyfikacja, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 205, ISBN: 978-83-65139-74-0.
    15. Artur Biłgorajski, Konstytucyjne prawo, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 220-221, ISBN: 978-83-65139-74-0.
    16. Artur Biłgorajski, Multicentryczność systemu prawa, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 272-275, ISBN: 978-83-65139-74-0.
    17. Artur Biłgorajski, Porządek prawny, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 380, ISBN: 978-83-65139-74-0.
    18. Artur Biłgorajski, Prawo, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 395, ISBN: 978-83-65139-74-0.
    19. Artur Biłgorajski, Prawa osobiste, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 398, ISBN: 978-83-65139-74-0.
    20. Artur Biłgorajski, Prawo materialne, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 409, ISBN: 978-83-65139-74-0.
    21. Artur Biłgorajski, Prawo naturalne, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 412-414, ISBN: 978-83-65139-74-0.
    22. Artur Biłgorajski, Prawo podmiotowe, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 414, ISBN: 978-83-65139-74-0.
    23. Artur Biłgorajski, Prawo pozytywne, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 416, ISBN: 978-83-65139-74-0.
    24. Artur Biłgorajski, Prawo prywatne, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 417, ISBN: 978-83-65139-74-0.
    25. Artur Biłgorajski, Prawo przedmiotowe, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 418-419, ISBN: 978-83-65139-74-0.
    26. Artur Biłgorajski, Prawo publiczne, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 420, ISBN: 978-83-65139-74-0.
    27. Artur Biłgorajski, Sądowa wykładnia, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 481, ISBN: 978-83-65139-74-0.
    28. Artur Biłgorajski, Sądowe prawo, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 482, ISBN: 978-83-65139-74-0.
    29. Artur Biłgorajski, Sądownicza władza, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 483, ISBN: 978-83-65139-74-0.
    30. Artur Biłgorajski, Sprawiedliwości wymiar, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 506, ISBN: 978-83-65139-74-0.
    31. Artur Biłgorajski, System prawny, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 553, ISBN: 978-83-65139-74-0.

GŁOSY W DYSKUSJACH:

    1. Artur Biłgorajski, Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa. Głos w dyskusji, [w:] Materiały z konferencji pod tym samym tytułem, zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu oraz Komisję Ustawodawczą Senatu RP, oprac. A. Tietiajew-Różańska, Warszawa 2007, s. 85-86, ISBN: 978-83-86065-82-0.
     TREŚĆ: http://ww2.senat.pl/k6/agenda/seminar/061207.pdf.
    2. Artur Biłgorajski, Mowa nienawiści vs. wolność słowa. Głos w dyskusji, [w:] R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias (red.), Mowa nienawiści a wolność słowa – aspekty prawne i społeczne, Warszawa 2010, s. 190-195, ISBN: 978-83-264-0503-7.

RECENZJE I NOTY BIBLIOGRAFICZNE:

    1. Artur Biłgorajski, Recenzja: R. Wieruszewski, A. Gliszczyńska, K. Sękowska-Kozłowska (red.), Komitet Praw Człowieka ONZ. Wybór orzecznictwa, Warszawa 2009, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” 2010, Nr 13, s. 267-271.
     TREŚĆ: http://www.humanrights.com.pl/HZN13.pdf.
    2. Artur Biłgorajski, Recenzja: R. Wieruszewski i M. Wyrzykowski (red.), Orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Aspekty prawne i społeczne, Warszawa 2009; „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” 2010, Nr 13, s. 272-275.
     TREŚĆ: http://www.humanrights.com.pl/HZN13.pdf.

 SPRAWOZDANIA:

    1. Artur Biłgorajski, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Mowa nienawiści vs. wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne”, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” 2009, Nr 12, s. 251-258.
     TREŚĆ: http://www.humanrights.com.pl/HZN12.pdf.
    2. Artur Biłgorajski, Sprawozdanie z konferencji: „Mamy naszą Konwencję!” w ramach kampanii informacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich dyskryminacji, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” 2009, Nr 12, s. 259-261.
     TREŚĆ: http://www.humanrights.com.pl/HZN12.pdf.
    3. Artur Biłgorajski, Sprawozdanie z IV. dorocznej konferencji  Zakładu Praw Człowieka WPiA UW pt.: „Przeszłość wobec przyszłości”, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” 2010, Nr 13, s. 279-287.
     TREŚĆ: http://www.humanrights.com.pl/HZN13.pdf.

CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH:

    1. Konferencja naukowa: Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa, zorganizowana przez Komisję Kultury i Środków Przekazu oraz Komisję Ustawodawczą Senatu RP. Warszawa, 7 grudnia 2006 r. Udział w dyskusji.
    2. Konferencja naukowa: Polska, Ukraina, Białoruś. Współczesne przemiany społeczno-polityczne.Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 25 października 2007 r. Referent.
     Temat wygłoszonego referatu: Quo vadis Ukraina? Kilka uwag na temat przemian społeczno-politycznych na Ukrainie i ich wpływu na praktykę konstytucyjną tego państwa.
    3. Dyskusja naukowa: Prawa człowieka bezpodstawnie aresztowanego.Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 10 grudnia 2007 r. Referent.
     Temat wygłoszonego referatu: Prawa człowieka bezpodstawnie aresztowanego z perspektywy konstytucyjnej.
    4. Dyskusja naukowa: Konstytucyjna wolność wyboru i wykonywania zawodu a dostęp na aplikacje prawnicze.Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 20 maja 2008 r. Organizator, moderator, referent.
     Temat wygłoszonego referatu: Kilka uwag na temat art. 17 ust. 1 Konstytucji RP.
    5. IV. doroczna konferencja Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pt.: Przeszłość wobec przyszłości. Warszawa, 16 stycznia 2009 r. Udział w dyskusji.
    6. Międzynarodowa konferencja naukowa: Wokół granic wolności wypowiedzi, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 28-29 października 2009 r. Referent.
     Temat wygłoszonego referatu: Granice wolności wypowiedzi w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.
    7. Ogólnopolska konferencja naukowa: Mowa nienawiści vs. wolność słowa – aspekty prawne i społeczne, Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Poznań, 30 listopada 2009 r. Udział w dyskusji.
    8. Konferencja: Mamy naszą Konwencję! w ramach kampanii informacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich dyskryminacji, Piekary Śląskie, 1 grudnia 2009 r. Referent.
     Temat wygłoszonego referatu: Kilka uwag na temat Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.
    9. Panel dyskusyjny: Wolność słowa w ramach 8. Objazdowego Festiwalu Filmowego: Watch Docs. Prawa człowieka w filmie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 22 października 2010 r. Moderator, referent.
     Temat wygłoszonego referatu: Konstytucjonalizacja, popularyzacja i uniwersalizacja wolności wypowiedzi.
    10. Konferencja pt. Prawa człowieka prawami kobiet, zorganizowana jako działanie projektu Bezpieczna Europa wielu narodów i kultur – Model Narodów Zjednoczonych w ramach programu Comenius Regio, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 15 grudnia 2010 r. Referent.
     Temat wygłoszonego referatu: Przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w międzynarodowym i europejskim prawie praw człowieka. Wybrane zagadnienia.
    11. Konferencja: Mediacje w sprawach karnych – teoria i praktyka, zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 18 kwietnia 2012 r. Udział w dyskusji.
    12. X Zjazd Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych: Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, zorganizowany przez Katedrę Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Szklarska Poręba, 23-25 października 2012 r. Referent.
     Temat wygłoszonego referatu: Ewolucja idei społeczeństwa obywatelskiego.
    13. XII. Zjazd Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych: Wolność w myśli politycznej i prawnej, zorganizowana przez Katedrę Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uniejów, 18-20 września 2013 r. Referent.
     Temat wygłoszonego referatu: Wolność jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Definicja i potoczne intuicje.
    14. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Sytuacje trudne i konfliktowe a mediacja jako narzędzie poszukiwania rozwiązań, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne o. w Katowicach na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 6 grudnia 2013 r. Referent.
     Temat wygłoszonego referatu: Instytucja mediacji w kontekście konstytucyjnego prawa jednostki do rozpatrzenia jej sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.
    15. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, 25 kwietnia 2014 r. Referent. Tematy wygłoszonych referatów:
     Granice wolności czy wolność ponad granicami? Kilka uwag na temat koncepcji wolności jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.;
     Oscylowanie na osi restrykcyjność – liberalizacja, czyli kilka refleksji na temat prawnych granic wolności wypowiedzi w Rzeczypospolitej Polskiej.
    16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Praktyczne aspekty stosowania kodeksu wyborczego w kontekście wyborów samorządowych w Polsce w 2014 r. Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 8-9 grudnia 2014 r. Referent.
     Temat wygłoszonego referatu: Przesłanki czynnego i biernego prawa wyborczego w RP.
    17. VII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne, zorganizowana przez Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. Warszawa, 13-15 kwietnia 2015 r. Referent.
     Temat wygłoszonego referatu: Wolność jednostki do zachowań przynoszących jej ryzyko bądź niebezpieczeństwo. Kilka uwag inspirowanych wyrokiem Trybunały Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2014 r., sygn. akt SK 55/13.
    18. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Aktualne problemy prawa wyborczego. Instytut Administracji Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 16 kwietnia 2015 r. Ekspert.
    19. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2 czerwca 2015 r. Referent. Temat wygłoszonego referatu: Prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w świetle Konstytucji RP i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.
    20. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – problemy ustrojoweKatedra Instytucji Prawnych i Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów, 13-14 maja 2016 r. Referent.
     Temat wygłoszonego referatu: Wolność jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Definicja i potoczne intuicje.
    21. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 23-24 marca 2017 r. Referent. Temat wygłoszonego referatu: Wolność słowa radnego i jej granice. Kilka uwag teoretycznych i praktycznych.
    22. Międzynarodowe Seminarium Naukowe: Wartości konstytucyjne w państwie współczesnym. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 22 maja 2017 r. Referent. Temat wygłoszonego referatu: Wolność wypowiedzi w aksjologii Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
    23. Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana w ramach V Częstochowskiego Sympozjum Administracyjno-Prawnego: Efektywna ochrona prawna jednostek – uwarunkowania, wyzwania, perspektywy. Akademia Jana Długosza w Częstochowie, 24 maja 2017 r. Referent. Temat wygłoszonego referatu: Efektywność skargi konstytucyjnej jako środka ochrony wolności i praw jednostki po zmianach organizacji i trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
    24. II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Aktualne problemy prawa wyborczego. Akademia Jana Długosza w Częstochowie, 31 maja 2017 r. Ekspert.
    25. Międzynarodowa konferencja naukowa: Konstytucja RP po 20 latach obowiązywania: jak ją stosujemy, jakie stawia wyzwania? Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 19-20 października 2017 r. Referent.
     Temat wygłoszonego referatu: Regulacja źródeł prawa w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Próba oceny z perspektywy 20 lat obowiązywania ustawy zasadniczej. 

kontakt-banner


Zobacz moje profile na portalach:

Facebook  LinkedIn  Google+  GoldenLine  PanoramaFirm