Wykładowca akademicki / szkoleniowiec

banner-wykładowca


Zapraszam Państwa do skorzystania z mojego wieloletniego doświadczenia akademickiego (np. w zakresie prowadzenia specjalistycznych szkoleń czy sporządzania opinii i ekspertyz prawnych).

Jestem:

 • doktorem nauk prawnych;

 • adiunktem w Instytucie Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

 • członkiem Pracowni dobrej legislacji i prawa kontraktów Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Nauk Sądowych imienia Profesora Tadeusza Widły Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Przykładowe tematy szkoleń:

 • Mobbing – aspekty teoretyczne i praktyczne;

 • Obowiązki pracodawcy w związku z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. sygnalistów / whistleblowers);

 • Prawo wyborcze w teorii i w praktyce;

 • Prawo antykorupcyjne samorządu terytorialnego;

 • Mediacja rodzinna w teorii i praktyce;

 • Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec nauczycieli;

 • Prawne granice wolności wypowiedzi.

Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia odpowiadającego wprost na zapotrzebowanie danego podmiotu, a poruszającego temat budzący aktualnie jego zainteresowanie i zatroskanie. Wówczas dany podmiot zgłasza zapotrzebowanie na opracowanie danego tematu / tematów, a ja przygotowuję szkolenie specjalnie dla niego.


PUBLIKACJE:

Jestem autorem / współautorem / redaktorem naukowym 92 publikacji naukowych z zakresu prawa, w tym książek (8), rozdziałów w pracach zbiorowych (28), artykułów (18), haseł encyklopedycznych (31), głosów w dyskusjach (2), sprawozdań (3), recenzji i not bibliograficznych (2) itd., w językach polskim i angielskim. Są to częstokroć publikacje powoływane w nauce prawa i orzecznictwie – także sądów administracyjnych (np. wyrok WSA w Warszawie z 07.06.2018 r., III SA/Wa 1079/17), Sądu Najwyższego (np. wyrok z 08.02.2019 r., IV KK 38/18) oraz Trybunału Konstytucyjnego (np. wyrok z 12.02.2015 r., SK 70/13).

KSIĄŻKI:

 1. Artur Biłgorajski, Prawo konstytucyjne i ustrój organów ochrony prawnej dla praktyków. Objaśnienia, wzory pism, kazusy i pytania, Wolters Kluwer Polska – LEX, Warszawa 2013, ss. 200, ISBN: 978-83-264-4131-8.

2. Artur Biłgorajski, Granice wolności wypowiedzi. Studium konstytucyjne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, ss. 336, ISBN: 978-83-7666-188-9.

3. Artur Biłgorajski (red.), Wolność wypowiedzi i jej granice. Analiza wybranych zagadnień, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 240, ISBN: 978-83-8012-320-5.

4. Artur Biłgorajski (red.), Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, ss. 390, ISBN: 978-83-264-8106-2.

5. Artur Biłgorajski (red.), Wolność wypowiedzi versus wolność religijna. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa  2015, ss. 318, ISBN: 978-83-255-8037-7.

6. Artur Biłgorajski (red.), Kodeks wyborczy. Komentarz. T 1: Komentarz do artykułów 1-151, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 288, ISBN: 978-83-226-3186-7.

7. Artur Biłgorajski, Granice wolności wypowiedzi rzeczoznawcy majątkowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 162, ISBN: 978-83-226-3296-3.

8. Anna Chorążewska, Artur Biłgorajski, Konstytucyjna wolność badań naukowych a ochrona pracy naukowej. Studium przypadków z nauk ścisłych eksperymentalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 256, ISBN: 978-83-226-3562-9.


  ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH:

  1. Artur Biłgorajski, Glosa do art. 99 ust. 3 Konstytucji RP, [w:] M. Paździor, B. Szmulik (red.), Wybrane aspekty parlamentaryzmu zracjonalizowanego, Lublin 2011, s. 181-188, ISBN: 978-83-62074-42-1.

  2. Artur Biłgorajski, Przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w międzynarodowym i europejskim prawie praw człowieka. Wybrane zagadnienia, [w:] A. Gomóła, M. Kądziela (red.), Bezpieczny świat wielu kultur i narodów. Przewodnik dla nauczycieli, Będzin 2011, s. 51-65, ISBN: 978-83-930226-3-2.

  3. Artur Biłgorajski, Centralny Zarząd Służby Więziennej, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Administracja publiczna. Tom 1. Ustrój administracji państwowej centralnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 1094-1121, ISBN: 978-83-255-3474-5.

  4. Artur Biłgorajski, Komendant Główny Policji, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.),Administracja publiczna. Tom 1. Ustrój administracji państwowej centralnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 1471-1501.

  5. Artur Biłgorajski, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Administracja publiczna. Tom 1. Ustrój administracji państwowej centralnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 1579-1603.

  6. Artur Biłgorajski, Komendant wojewódzki Policji, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Administracja publiczna. Tom 2. Ustrój administracji państwowej terenowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 183-208, ISBN: 978-83-255-4292-4.

  7. Artur Biłgorajski, Komendant powiatowy (miejski) Policji, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Administracja publiczna. Tom 2. Ustrój administracji państwowej terenowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 209-228.

  8. Artur Biłgorajski, Źródła prawa, [w:] Ryszard M. Małajny (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 25-87, ISBN: 978-83-255-5267-1.

  9. Artur Biłgorajski, Organy kontroli państwowej, [w:] Ryszard M. Małajny (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 653-681.

  10. Artur Biłgorajski, Stany nadzwyczajne, [w:] Ryszard M. Małajny (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 719-746.

  11. Artur Biłgorajski, Prawda jako granica wolności wypowiedzi na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego. Przyczynek do dyskusji, [w:] J. Świeczkowski (red.), Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi. Księga Jubileuszowa Sędziego Doktora Zbigniewa Szczurka, Gdańsk 2014, s. 53-71, ISBN: 978-83-86820-51-1.

  12. Artur Biłgorajski, Granice wolności wypowiedzi czy wolność wypowiedzi ponad granicami? Kilka uwag na temat zakresu wolności wypowiedzi w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] A. Biłgorajski (red.), Wolność wypowiedzi i jej granice. Analiza wybranych zagadnień, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 9-33.

  13. Artur Biłgorajski, Konstytucyjny zakaz cenzury prewencyjnej. Przyczynek do dyskusji, [w:] A. Biłgorajski (red.), Wolność wypowiedzi i jej granice. Analiza wybranych zagadnień, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 48-86.

  14. Artur Biłgorajski, Granice wolności czy wolność ponad granicami? Kilka uwag na temat koncepcji wolności jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., [w:] A. Kalisz (red.), Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia– TOM I, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2015, s. 217-222, ISBN: 978-83-64788-03-1.

  15. Artur Biłgorajski, Oscylowanie na osi restrykcyjność – liberalizacja, czyli kilka refleksji na temat prawnych granic wolności wypowiedzi w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] A. Kalisz (red.),Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia – TOM II, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2015, s. 45-51, ISBN: 978-83-64788-04-8.

  16. Artur Biłgorajski (współautor: Grzegorz Tyrka), Kilka uwag na temat granic wolności wypowiedzi przedstawicieli prawniczych zawodów zaufania publicznego, [w:] Artur Biłgorajski (red.),Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 21-55.

  17. Artur Biłgorajski, Granice wolności wypowiedzi doradcy podatkowego, [w:] Artur Biłgorajski (red.), Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych, LEX a Wolters Kluwer business , Warszawa 2015, s. 183-199.

  18. Artur Biłgorajski, Granice wolności wypowiedzi asystenta prokuratora, [w:] Artur Biłgorajski (red.), Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 300-314.

  19. Artur Biłgorajski (współautor: Damian Malinowski), Alicja Tysiąc versus „Gość Niedzielny” – studium przypadku, [w:]  A. Biłgorajski (red.), Wolność wypowiedzi versus wolność religijna. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 175-204.

  20. Artur Biłgorajski (współautor: Damian Malinowski), Obecność symboli religijnych w budynkach publicznych. Kilka uwag na kanwie wyroków ETPC w sprawie Lautsi przeciwko Włochom, [w:]  A. Biłgorajski (red.), Wolność wypowiedzi versus wolność religijna. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 205-220.

  21. Artur Biłgorajski (współautor: Mariusz Śladkowski), Rozpoznanie skargi konstytucyjnej przez Trybunał Konstytucyjny, [w:] K. Urbaniak (red.), Skarga konstytucyjna. Zagadnienia teorii i praktyki, Poznań 2015, s. 155-212,  ISBN: 978-83-64864-45-2.

  22. Artur Biłgorajski, Wolność jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Definicja i potoczne intuicje, [w:] M. Grzesik-Kulesza, G. Pastuszko, Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – perspektywa praw jednostki, Rzeszów 2017, s. 17-36.

  23. Artur Biłgorajski, Uwagi wprowadzające, [w:] A. Biłgorajski (red.), Kodeks wyborczy. Komentarz. T 1: Komentarz do artykułów 1-151, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 11-18, ISBN: 978-83-226-3186-7.

  24. Artur Biłgorajski, Komentarz do art. 1-53, [w:] A. Biłgorajski (red.), Kodeks wyborczy. Komentarz. T 1: Komentarz do artykułów 1-151, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 25-132, ISBN: 978-83-226-3186-7.

  25. Artur Biłgorajski, Wolność jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Definicja i potoczne intuicje, [w:] M. Grzesik-Kulesza, G. Pastuszko (red.), Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – perspektywa praw jednostki, Rzeszów 2017, Uniwersytet Rzeszowski, s. 17-36, ISBN 978-83-7996-432-1.

  26. Artur Biłgorajski, Regulacja źródeł prawa w Konstytucji RP z 1997 r. Próba oceny z perspektywy 20 lat obowiązywania ustawy zasadniczej, [w:] A. Łabno (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej po 20 latach obowiązywania, Warszawa 2020, Wydawnictwo Sejmowe, s. 253-286, ISBN 978-83-7666-665-5.

  27. Artur Biłgorajski, Granice wolności wypowiedzi radnego gminy. Przyczynek do dyskusji, [w:] A. Matan (red.), Administracja w demokratycznym państwie prawa. Księga jubileuszowa Profesora Czesława Martysza, Warszawa 2022, Wolters Kluwer Polska, s. 55-62, ISBN 978-83-8286-214-0.

  28. Artur Biłgorajski, Anna Chorążewska, Granice prezydenckiego prawa łaski w świetle Konstytucji RP z 1997 r. Przyczynek do dyskusji, [w:] G. Łaszczyca (red.), Stosowanie prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Matana, Warszawa 2024, Wolters Kluwer Polska, s. 110-130, ISBN: 978-83-8358-093-7.


  ARTYKUŁY:

  1. Artur Biłgorajski, Zasady z Yogyakarta dotyczące stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w odniesieniu do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” 2008, Nr 11, s. 152-171.

  2. Artur Biłgorajski, Prawda jako granica wolności wypowiedzi w toku kampanii wyborczej (referendalnej), „Przegląd Sejmowy” 2009, Nr 6, s. 236-254.

  3. Artur Biłgorajski, Kilka uwag na temat Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” 2009, Nr 12, s. 94-111.

  4. Artur Biłgorajski, Prawda jako granica wolności wypowiedzi na gruncie polskiego systemu prawa. Wybrane zagadnienia, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” 2010, Nr 13, s. 84-103.

  5. Artur Biłgorajski, Recepcja standardów strasburskich dotyczących podmiotowych granic wolności wypowiedzi w Polsce, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, Nr 1, s. 235-250. oraz pod tytułem: Oddziaływanie standardów strasburskich dotyczących podmiotowych granic wolności wypowiedzi na polski porządek prawny.

  6. Artur Biłgorajski, Doktryna wolnego rynku idei. Geneza, ewolucja i praktyczne zastosowanie, „Z dziejów prawa” 2011, Tom IV (12), s. 111-134.

  7. Artur Biłgorajski, Skarga konstytucyjna, „Edukacja Prawnicza” 2012, Nr 4, s. 25-34.

  8. Artur Biłgorajski, Wolność wypowiedzi vs. wolność religijna. Wybrane zagadnienia, „Studia Politologiczne” 2012, Nr 23 (Problemy polityki wyznaniowej, red. J. Szymanek, J. Zaleśny), s. 95-120.

  9. Artur Biłgorajski, Instytucja mediacji w kontekście konstytucyjnego prawa jednostki do rozpatrzenia jej sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, „ADR Arbitraż i Mediacja”, nr 1/2014, s. 5-16.

  10. Artur Biłgorajski, Posiadanie praw publicznych oraz posiadanie praw wyborczych jako przesłanki czynnego prawa wyborczego w RP, „Polityka i Społeczeństwo” nr 3 (13) / 2015, s. 5-18, ISSN: 1732-9639, DOI: 10.15584/polispol.2015.3.1.

  11. Artur Biłgorajski, Constitutional freedom of scientific research: contribution to the discussion, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2020, Nr 3, s. 15-24, ISSN 2082-1212, DOI:10.15804/ppk.2020.03.01.

  12. Artur Biłgorajski, Ograniczenia wolności wypowiedzi z uwagi na przesłankę „ochrony zdrowia”. Kilka uwag inspirowanych pandemią SARS-CoV-2 w Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2022, Nr 3, s. 54-64, ISSN 2082-1212, DOI:10.15804/ppk.2022.03.04.

  13. Artur Biłgorajski, The importance of freedom of expression in a democratic state. Some reflections on the 25th anniversary of the 1997 Constitution of the Republic of Poland, “ASEJ – Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law” 2022, Volume 26, No 3, pp. 5-9, ISSN: 2543-9103, ISSN: 2543-411X (online), https://doi.org/10.19192/wsfip.sj3.2022.1.

  14. Artur Biłgorajski, Granice wolności ekspresji symbolicznej w przestrzeni akademickiej. Przyczynek do dyskusji, “Studia Politologiczne” 2022, Tom 66, s. 262-289, ISSN 1640-8888, DOI:10.33896/SPolit.2022.66.12.

  15. Artur Biłgorajski, Wolność wypowiedzi a dyskryminacja. Przyczynek do dyskusji, „radca.pl” 2023, Nr 1(37), s. 8-17, ISSN: 2543-7437.

  16. Artur Biłgorajski, Kamil Czarnacki, Limitations on freedom of speech related to public health. A few remarks based on the experience of the Republic of Poland with the SARS-CoV-2 pandemic“ASEJ – Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law” 2023, Volume 27, No 3, pp. 13-16, ISSN: 2543-9103, ISSN: 2543-411X (online), https://doi.org/10.19192/wsfip.sj3.2023.2.

  17. Artur Biłgorajski, Boundaries and limitations of human rights. A contribution to the discussion, “ASEJ – Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law” 2023, Volume 27, No 3, pp. 68-71, ISSN: 2543-9103, ISSN: 2543-411X (online), https://doi.org/10.19192/wsfip.sj3.2023.10.

  18. Artur Biłgorajski, Krajobraz po wyborach. Perspektywa konstytucyjna, „radca.pl” 2023, Nr 4(40), s. 13-21, ISSN: 2543-7437.

  HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE:

  1. Artur Biłgorajski, Prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej niezgodnym z prawem działaniem organu władzy publicznej, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 268-270, ISBN: 978-83-64556-05-0.

  2. Artur Biłgorajski, Samorząd gospodarczy, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 337, ISBN: 978-83-64556-05-0.

  3. Artur Biłgorajski, Samorząd innego rodzaju, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 337-338, ISBN: 978-83-64556-05-0.

  4. Artur Biłgorajski, Samorząd zawodowy, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 340-342, ISBN: 978-83-64556-05-0.

  5. Artur Biłgorajski, Samorządy zawodowe zawodów o charakterze służby publicznej, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 342, ISBN: 978-83-64556-05-0.

  6. Artur Biłgorajski, Samorządy zawodowe zawodów wolnych, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 342, ISBN: 978-83-64556-05-0.

  7. Artur Biłgorajski, Samorządy zawodowe zawodów zaufania publicznego, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 342-343, ISBN: 978-83-64556-05-0.

  8. Artur Biłgorajski, Zawody zaufania publicznego o charakterze prawniczym, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 508, ISBN: 978-83-64556-05-0.

  9. Artur Biłgorajski, Zawód regulowany, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 509, ISBN: 978-83-64556-05-0.

  10. Artur Biłgorajski, Zawód wolny, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 509, ISBN: 978-83-64556-05-0.

  11. Artur Biłgorajski, Zawód zaufania publicznego, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 509-511, ISBN: 978-83-64556-05-0.

  12. Artur Biłgorajski, Europejskie prawo, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 145, ISBN: 978-83-65139-74-0.

  13. Artur Biłgorajski, Gałęzie prawa, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 159, ISBN: 978-83-65139-74-0.

  14. Artur Biłgorajski, Kodyfikacja, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 205, ISBN: 978-83-65139-74-0.

  15. Artur Biłgorajski, Konstytucyjne prawo, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 220-221, ISBN: 978-83-65139-74-0.

  16. Artur Biłgorajski, Multicentryczność systemu prawa, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 272-275, ISBN: 978-83-65139-74-0.

  17. Artur Biłgorajski, Porządek prawny, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 380, ISBN: 978-83-65139-74-0.

  18. Artur Biłgorajski, Prawo, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 395, ISBN: 978-83-65139-74-0.

  19. Artur Biłgorajski, Prawa osobiste, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 398, ISBN: 978-83-65139-74-0.

  20. Artur Biłgorajski, Prawo materialne, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 409, ISBN: 978-83-65139-74-0.

  21. Artur Biłgorajski, Prawo naturalne, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 412-414, ISBN: 978-83-65139-74-0.

  22. Artur Biłgorajski, Prawo podmiotowe, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 414, ISBN: 978-83-65139-74-0.

  23. Artur Biłgorajski, Prawo pozytywne, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 416, ISBN: 978-83-65139-74-0.

  24. Artur Biłgorajski, Prawo prywatne, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 417, ISBN: 978-83-65139-74-0.

  25. Artur Biłgorajski, Prawo przedmiotowe, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 418-419, ISBN: 978-83-65139-74-0.

  26. Artur Biłgorajski, Prawo publiczne, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 420, ISBN: 978-83-65139-74-0.

  27. Artur Biłgorajski, Sądowa wykładnia, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 481, ISBN: 978-83-65139-74-0.

  28. Artur Biłgorajski, Sądowe prawo, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 482, ISBN: 978-83-65139-74-0.

  29. Artur Biłgorajski, Sądownicza władza, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 483, ISBN: 978-83-65139-74-0.

  30. Artur Biłgorajski, Sprawiedliwości wymiar, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 506, ISBN: 978-83-65139-74-0.

  31. Artur Biłgorajski, System prawny, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 553, ISBN: 978-83-65139-74-0.


  GŁOSY W DYSKUSJACH:

  1. Artur Biłgorajski, Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa. Głos w dyskusji, [w:] Materiały z konferencji pod tym samym tytułem, zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu oraz Komisję Ustawodawczą Senatu RP, oprac. A. Tietiajew-Różańska, Warszawa 2007, s. 85-86, ISBN: 978-83-86065-82-0.

  2. Artur Biłgorajski, Mowa nienawiści vs. wolność słowa. Głos w dyskusji, [w:] R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias (red.), Mowa nienawiści a wolność słowa – aspekty prawne i społeczne, Warszawa 2010, s. 190-195, ISBN: 978-83-264-0503-7.


  RECENZJE I NOTY BIBLIOGRAFICZNE:

  1. Artur Biłgorajski, Recenzja: R. Wieruszewski, A. Gliszczyńska, K. Sękowska-Kozłowska (red.), Komitet Praw Człowieka ONZ. Wybór orzecznictwa, Warszawa 2009, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” 2010, Nr 13, s. 267-271.

  2. Artur Biłgorajski, Recenzja: R. Wieruszewski i M. Wyrzykowski (red.), Orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Aspekty prawne i społeczne, Warszawa 2009; „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” 2010, Nr 13, s. 272-275.


   SPRAWOZDANIA:

  1. Artur Biłgorajski, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Mowa nienawiści vs. wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne”, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” 2009, Nr 12, s. 251-258.

  2. Artur Biłgorajski, Sprawozdanie z konferencji: „Mamy naszą Konwencję!” w ramach kampanii informacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich dyskryminacji, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” 2009, Nr 12, s. 259-261.

  3. Artur Biłgorajski, Sprawozdanie z IV. dorocznej konferencji  Zakładu Praw Człowieka WPiA UW pt.: „Przeszłość wobec przyszłości”, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” 2010, Nr 13, s. 279-287.


  CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH:

  Wziąłem dotychczas czynny udział w 33 konferencjach i dyskusjach naukowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnokrajowym i lokalnym – w charakterze referenta (28), moderatora (2), eksperta (3), dyskutanta (7) czy organizatora (2).

  1. Konferencja naukowa: Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa, zorganizowana przez Komisję Kultury i Środków Przekazu oraz Komisję Ustawodawczą Senatu RP. Warszawa, 7 grudnia 2006 r. Udział w dyskusji.

  2. Konferencja naukowa: Polska, Ukraina, Białoruś. Współczesne przemiany społeczno-polityczne.Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 25 października 2007 r. Referent. Temat wygłoszonego referatu: Quo vadis Ukraina? Kilka uwag na temat przemian społeczno-politycznych na Ukrainie i ich wpływu na praktykę konstytucyjną tego państwa.

  3. Dyskusja naukowa: Prawa człowieka bezpodstawnie aresztowanegoWydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 10 grudnia 2007 r. Referent. Temat wygłoszonego referatu: Prawa człowieka bezpodstawnie aresztowanego z perspektywy konstytucyjnej.

  4. Dyskusja naukowa: Konstytucyjna wolność wyboru i wykonywania zawodu a dostęp na aplikacje prawnicze. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 20 maja 2008 r. Organizator, moderator, referent. Temat wygłoszonego referatu: Kilka uwag na temat art. 17 ust. 1 Konstytucji RP.

  5. IV. doroczna konferencja Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pt.: Przeszłość wobec przyszłości. Warszawa, 16 stycznia 2009 r. Udział w dyskusji.

  6. Międzynarodowa konferencja naukowa: Wokół granic wolności wypowiedzi, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 28-29 października 2009 r. Referent. Temat wygłoszonego referatu: Granice wolności wypowiedzi w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

  7. Ogólnopolska konferencja naukowa: Mowa nienawiści vs. wolność słowa – aspekty prawne i społeczne, Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Poznań, 30 listopada 2009 r. Udział w dyskusji.

  8. Konferencja: Mamy naszą Konwencję! w ramach kampanii informacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich dyskryminacji, Piekary Śląskie, 1 grudnia 2009 r. Referent. Temat wygłoszonego referatu: Kilka uwag na temat Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

  9. Panel dyskusyjny: Wolność słowa w ramach 8. Objazdowego Festiwalu Filmowego: Watch Docs. Prawa człowieka w filmie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 22 października 2010 r. Moderator, referent. Temat wygłoszonego referatu: Konstytucjonalizacja, popularyzacja i uniwersalizacja wolności wypowiedzi.

  10. Konferencja pt. Prawa człowieka prawami kobiet, zorganizowana jako działanie projektu Bezpieczna Europa wielu narodów i kultur – Model Narodów Zjednoczonych w ramach programu Comenius Regio, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 15 grudnia 2010 r. Referent. Temat wygłoszonego referatu: Przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w międzynarodowym i europejskim prawie praw człowieka. Wybrane zagadnienia.

  11. Konferencja: Mediacje w sprawach karnych – teoria i praktyka, zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 18 kwietnia 2012 r. Udział w dyskusji.

  12. X Zjazd Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych: Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, zorganizowany przez Katedrę Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Szklarska Poręba, 23-25 października 2012 r. Referent. Temat wygłoszonego referatu: Ewolucja idei społeczeństwa obywatelskiego.

  13. XII. Zjazd Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych: Wolność w myśli politycznej i prawnej, zorganizowana przez Katedrę Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uniejów, 18-20 września 2013 r. Referent. Temat wygłoszonego referatu: Wolność jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Definicja i potoczne intuicje.

  14. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Sytuacje trudne i konfliktowe a mediacja jako narzędzie poszukiwania rozwiązań, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne o. w Katowicach na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 6 grudnia 2013 r. Referent. Temat wygłoszonego referatu: Instytucja mediacji w kontekście konstytucyjnego prawa jednostki do rozpatrzenia jej sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

  15. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, 25 kwietnia 2014 r. Referent. Tematy wygłoszonych referatów:

   Granice wolności czy wolność ponad granicami? Kilka uwag na temat koncepcji wolności jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.;

   Oscylowanie na osi restrykcyjność – liberalizacja, czyli kilka refleksji na temat prawnych granic wolności wypowiedzi w Rzeczypospolitej Polskiej.

  16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Praktyczne aspekty stosowania kodeksu wyborczego w kontekście wyborów samorządowych w Polsce w 2014 r. Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 8-9 grudnia 2014 r. Referent. Temat wygłoszonego referatu: Przesłanki czynnego i biernego prawa wyborczego w RP.

  17. VII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne, zorganizowana przez Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. Warszawa, 13-15 kwietnia 2015 r. Referent. Temat wygłoszonego referatu: Wolność jednostki do zachowań przynoszących jej ryzyko bądź niebezpieczeństwo. Kilka uwag inspirowanych wyrokiem Trybunały Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2014 r., sygn. akt SK 55/13.

  18. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Aktualne problemy prawa wyborczego. Instytut Administracji Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 16 kwietnia 2015 r. Ekspert.

  19. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2 czerwca 2015 r. Referent. Temat wygłoszonego referatu: Prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w świetle Konstytucji RP i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

  20. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – problemy ustrojoweKatedra Instytucji Prawnych i Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów, 13-14 maja 2016 r. Referent. Temat wygłoszonego referatu: Wolność jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Definicja i potoczne intuicje.

  21. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 23-24 marca 2017 r. Referent. Temat wygłoszonego referatu: Wolność słowa radnego i jej granice. Kilka uwag teoretycznych i praktycznych.

  22. Międzynarodowe Seminarium Naukowe: Wartości konstytucyjne w państwie współczesnym. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 22 maja 2017 r. Referent. Temat wygłoszonego referatu: Wolność wypowiedzi w aksjologii Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

  23. Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana w ramach V Częstochowskiego Sympozjum Administracyjno-Prawnego: Efektywna ochrona prawna jednostek – uwarunkowania, wyzwania, perspektywy. Akademia Jana Długosza w Częstochowie, 24 maja 2017 r. Referent. Temat wygłoszonego referatu: Efektywność skargi konstytucyjnej jako środka ochrony wolności i praw jednostki po zmianach organizacji i trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

  24. II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Aktualne problemy prawa wyborczego. Akademia Jana Długosza w Częstochowie, 31 maja 2017 r. Ekspert.

  25. Międzynarodowa konferencja naukowa: Konstytucja RP po 20 latach obowiązywania: jak ją stosujemy, jakie stawia wyzwania? Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 19-20 października 2017 r. Referent. Temat wygłoszonego referatu: Regulacja źródeł prawa w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Próba oceny z perspektywy 20 lat obowiązywania ustawy zasadniczej. 

  26. Konferencja naukowa: Wolność – obowiązek – odpowiedzialność jako kategorie współczesnego konstytucjonalizmu, zorganizowana przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 10-12.06.2019 r. Referent. Temat wystąpienia (wygłoszonego wraz z Anną Chorążewską): Wolność badań naukowych a konstytucyjne gwarancje ochrony pracy naukowej.

  27. Debata dotycząca swobody stosowania symboli w przestrzeni akademickiej, zorganizowana na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w dniu 20.12.2020 r. Referent, ekspert, głos w dyskusji. Temat wystąpienia: prezentacja opinii prawnej, której przedmiotem było udzielenie odpowiedzi na pytania:

   – czy istnieją regulacje prawne w precyzyjny sposób wyznaczające zasady i granice korzystania z wolności słowa/ekspresji w przestrzeni uniwersyteckiej, w szczególności dotyczące używania oznaczeń, plakatów, symboli, awatarów, haseł czy emblematów?

   – jakie ograniczenia w prezentowaniu symboli (religijnych, ideologicznych, politycznych) w trakcie udziału w zajęciach, konferencjach lub innych wydarzeniach akademickich są uzasadnione ze względu na obowiązujące uregulowania prawne? z punktu widzenia prawa konstytucyjnego.

  28. XXIV Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego: Państwo w kryzysie – interdyscyplinarne refleksje o stanie polskiej demokracji, zorganizowane przez Zespół ds. polskiego prawa konstytucyjnego na tle prawnoporównawczym, Instytutu Nauk Prawnych, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 28-30.09.2021 r. Referent, współorganizator. Temat wystąpienia: Ograniczenia wolności wypowiedzi z uwagi na przesłankę „ochrony zdrowia”. Kilka uwag inspirowanych pandemią SARS-CoV-2 w Rzeczypospolitej Polskiej.

  29. Konferencja naukowa: Quo vadis, democratia? Aktualne wyzwania dla państwa prawa, zorganizowana przez Okręgową Radę Adwokacką w Bielsku-Białej we współpracy z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku Białej w dniu 26.09.2022 r. Referent. Temat wystąpienia: Znaczenie wolności wypowiedzi w demokratycznym państwie prawnym. Kilka refleksji w 25 rocznicę obowiązywania Konstytucji RP z 1997 r.

  30. Seminarium naukowe: Cywilnoprawne granice wolności, praw i obowiązków konstytucyjnych, zorganizowane przez Zakład Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniach 06-07.10.2022 r. Referent. Temat wystąpienia: Cywilnoprawne granice wolności wypowiedzi. Przyczynek do dyskusji.

  31. Konferencja naukowa: Prawo wobec dyskryminacji. O tolerancji, wolności i innych wartościach w demokratycznym państwie prawnym, zorganizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach w dniu 27.10.2022 r. Referent. Temat wystąpienia: Dyskryminacja ze względu na pogląd / światopogląd (wolność wypowiedzi).

  32. Konferencja naukowa: Quo vadis, democratia? Zapewnienie wolności i praw człowieka zadaniem demokratycznych państw i społeczeństw w XXI w., zorganizowana przez Okręgową Radę Adwokacką w Bielsku-Białej oraz Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w dniu 11.10.2023 r. Referent. Temat wystąpienia: Granice i ograniczenia praw człowieka.

  33. XXVIII Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego: Obywatel – podmiot czy przedmiot w systemie konstytucyjnym, Ulanów, 24-26 października 2023 r. Referent. Temat wystąpienia: Granice wolności wypowiedzi sygnalistów. Przyczynek do dyskusji.kontakt-banner