Mediator

banner-mediacja

Zapraszam Państwa do skorzystania z mojego wieloletniego doświadczenia w zakresie prowadzenia mediacji.

Jestem:

 • stałym mediatorem przy Sądach Okręgowych w: Katowicach, Gliwicach, Częstochowie, Bielsku-Białej, Rybniku, Sosnowcu oraz Sieradzu (wpis na listy prowadzone przez Prezesów wymienionych Sądów zgodnie z art. 157d § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych);

 • mediatorem w sprawach cywilnych przy Sądach Okręgowych w: Katowicach, Gliwicach, Bielsku-Białej i Częstochowie (wpis na listy prowadzone przez Prezesów wymienionych Sądów zgodnie z art. 183(2) § 3 Kodeksu postępowania cywilnego);

 • mediatorem w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym w Katowicach (wpis do wykazu instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego wymienionego Sądu na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.05.2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych);

 • mediatorem w sprawach sporów zbiorowych (wpis na listę mediatorów ustaloną przez ministra właściwego do spraw pracy w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi i organizacjami pracodawców, reprezentatywnymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego);

 • mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (wpis na podstawie: zarządzenia nr 73/2021 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21.12.2021 r. w sprawie powołania mediatorów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w uzupełnieniu składu mediatorów w kadencji przypadającej na lata 2017 -2021; zarządzenia Prezesa Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie powołania mediatorów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego na kadencję w latach 2023-2027);

 • mediatorem Ośrodka Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (wpis na podstawie uchwały nr 134/XI/2023 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach z dnia 20.02.2023 r.).

Zostałem wpisany pod nr 57 do pilotażowej wersji systemu Krajowy Rejestr Mediatorów. 

Jestem również:

 • współzałożycielem Śląskiego Stowarzyszenia Mediatorów MEDOS, ujętego w ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice, pod nr 94/13;

 • współzałożycielem i aktywnym członkiem Punktu Konsultacyjnego z Mediatorami przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu;

 • sygnatariuszem kolejnych edycji Porozumienia ramowego pomiędzy Prezesem Sądu Okręgowego w Katowicach i Porozumieniem Mediatorów dotyczącego upowszechniania i promowania instytucji mediacji.

Prowadzę mediacje w sprawach:

 • rodzinnych (np. o rozwód, o separację, o alimenty, o władzę rodzicielską, o uregulowanie kontaktów, z Konwencji haskiej ws. cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę itd.);

 • cywilnych (np. o podział majątku, o zniesienie współwłasności, o dział spadku, o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, z zakresu prawa sąsiedzkiego itd.);

 • gospodarczych (np. o zapłatę, o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy itd.);

 • pracowniczych (np. o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, o przywrócenie do pracy, o roszczenia związane z mobbingiem, dotyczące świadectwa pracy itd.);

 • karnych (postępowanie mediacyjne może być prowadzone w stosunku do każdego przestępstwa, a przesłanie konkretnej sprawy do mediacji uzależnione jest w głównej mierze od stron konfliktu);

 • sporów zbiorowych;

 • nieletnich;

 • administracyjnych.

Dotychczas przeprowadziłem około 3 tysiące mediacji.

Ukończyłem następujące kursy i szkolenia z zakresu mediacji:

 • Mediacja pracownicza i e-mediacja (12.07.2023 r., Konfederacja Lewiatan, 3,5 godz. zegarowych)

 • Mediacja gospodarcza i e-mediacja (10.07.2023 r., Konfederacja Lewiatan, 3,5 godz. zegarowych)

 • Uzyskanie kwalifikacji: „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” (w wyniku walidacji przeprowadzonej zgodnie z wymogami określonymi w Obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 04.12.2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej: „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, M.P. z 2018 r., poz. 1198; instytucja certyfikująca: Konfederacja Lewiatan, Certyfikat nr 189/CLM/2023 z dnia 20.03.2023 r.)

 • 24-godzinne szkolenie przygotowujące do walidacji kwalifikacji rynkowej: „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” (03, 04 oraz 11.03.2023 r., Konfederacja Lewiatan)

 • Zaawansowany kurs mediacji rodzinnej (19.10-30.11.2022 r., Centrum Szkoleń Prawnych dr Grzegorz Frączek, 50 godz. zegarowych)

 • Mediacje medyczne – szkolenie specjalistyczne (18.11.2022 r., Centrum Szkoleniowe Stowarzyszenia PACTUM, 4 godz. zegarowe)

 • Mediator szkolny – szkolenie kwalifikacyjne (05-15.11.2022 r., Centrum Szkoleń Prawnych dr Grzegorz Frączek, 40 godz. zegarowych)

 • Business Mediator (07.11.2022 r., Centrum Szkoleń Prawnych dr Grzegorz Frączek, 3,5 godz. zegarowych)

 • Mediacje pracownicze (03.11.2022 r., Centrum Szkoleń Prawnych dr Grzegorz Frączek, 3,5 godz. zegarowych)

 • Konferencja szkoleniowa: Mediacja w sprawach cywilnych – w perspektywie sądów, pełnomocników i mediatorów (24.10.2022 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji WPiA UŚ oraz Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach; 4 godz. zegarowe)

 • Szkolenia dla kandydatów na mediatorów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (10.11.2021 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 5 godz. zegarowych)

 • Mediacja w sprawach gospodarczych dla środowiska mediatorów (24-25.05.2019 r., Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach; 16 godz. szkoleniowych)

 • Konferencja szkoleniowa: Sytuacje trudne i konfliktowe a mediacja jako narzędzie poszukiwania rozwiązań (06.12.2013 r., Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Oddział Katowice; 4 godz. zegarowe)

 • Konferencja szkoleniowa: Mediacje w sprawach karnych – teoria i praktyka (18.04.2012 r., Katedra Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 4 godz. szkoleniowe)

 • Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora (16-18.03.2012 r., 30-31.03.2012 r., 01.04.2012 r., Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 54 godz. szkoleniowe)

Jestem autorem publikacji z zakresu mediacji:

 • Artur Biłgorajski, Instytucja mediacji w kontekście konstytucyjnego prawa jednostki do rozpatrzenia jej sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, „ADR Arbitraż i Mediacja”, nr 1/2014, s. 5-16.

kontakt-banner