Zachowanie polegające na skasowaniu na kasie samoobsługowej towaru droższego jako tańszego nie może być kwalifikowane jako oszustwo komputerowe

Taki, zasługujący na pełną aprobatę, pogląd zaprezentował Sąd Rejonowy w Bytomiu, II Wydział Karny, w prawomocnym już wyroku z dnia 23.03.2023 r., sygn. akt: II K 1774/22, podzielając zaprezentowaną przeze mnie linię obrony.

Zdaniem Sądu, na żadnym etapie działania sprawca nie wpływał bez upoważnienia na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych; nie zmieniał, nie usuwał ani nie wprowadzał nowych zapisów danych informatycznych.

Jako kupujący sprawca był upoważniony do korzystania z samoobsługowej kasy; nie ingerował w wewnętrzne procesy kasy czy jej system operacyjny, a wykonane przez niego operacje były i są dostępne dla każdego kupującego w danej placówce. W tej sytuacji wykluczyć należało możliwość zmiany opisu czynu i kwalifikacji prawnej przestępstwa objętego aktem oskarżenia w kierunku występku z art. 287 k.k.